Bostaden är såld

Skogsskiften i VikaMora

Skogsfastighet om fyra skogsskiften

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 33,5 ha enligt skogsbruksplanen med ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 4 146 m3sk. Där ca 1 891 m3sk är slutavverkningsbar skog i huggningsklasserna S1 och S2. ca 341 m3sk i förstagallringsskogar G1 och ca 1 013 m3sk i äldre gallringsskog G2 och ca 381 m3sk i NO-skogar. Skogarna är genomgallrade. Skogsvårdsåtgärder som markberedning och plantering är ännu inte utförda, bör utföras snarast. Skogens fördelning avseende ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning med tillhörande kartor framgår av bifogad skogsbruksplan. Fastigheten har jakträtt. Bud senast: 2018-05-21, 14:00. Det största skogskiftet är beläget vid Ryssberget, väster om Åmberg. Ett inägoskifte är beläget i Vika by, ett mindre skifte efter vägen från Vika mot Åmberg samt ett skifte i Åmbergs fäbod. Se bifogade fastighetskartor.