Bostaden är såld

VammervikenBengtsfors

Välarronderad obebyggd skogsfastighet i två lika stora skiften. Enligt nyupprättad skogsbruksplan uppgår den produktiva skogsmarken till 24,5 ha. Virkesförrådet uppgår till 5136 m3 sk och fastigheten har en bonitet på 7,8 m3sk per ha. Jakträtt ingår. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen erbjuds därför möjlighet att, på egen hand, före köpet besiktiga skogen och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparen egen undersökning av fastigheterna. Fastigheten säljs genom anbudsgivning/förhandling. Anbud skall inges till Fastighetsbyrån senast den 28 april 2018 Efter att anbuden inlämnats kan säljaren fritt välja att anta något av de skriftliga anbuden, eller att erbjuda flera intressenter möjlighet att delta i en efterföljande förhandling/budgivning. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.